PUP Samahan ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan: August 2012